... من پیشنهاد می کنم

برنامه پخش موسیقی جدید برای ویندوز فون ساخته شد

برنامه پخش موسیقی با نام RHYTHM در مرحله بتا است و از آدرس www.rhythmapp.audio در دسترس است.

3 رأی‏
رأی
ورود
بررسی کن!
(در حال فکر کردن...)
تنظیم مجدد
یا با وارد شین
  • facebook
  • google
با نام وارد شوید (خروج)
برای شما باقی مانده است! (?) (در حال بررسی…)
احسان حسینخانی این پیشنهاد را به اشتراک گذاشته است  ·   ·  مدیر →

0 نظر

ورود
بررسی کن!
(در حال فکر کردن...)
تنظیم مجدد
یا با وارد شین
  • facebook
  • google
با نام وارد شوید (خروج)
در حال ارسال...

پیشنهادات و راهنمای شیپور